مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک دانیال

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه 1-قیمت متر مربع 24ميليون

120م رهن
املاک دانیال07644420080

18/09/1397جزئیات

مغازه کیش شهرک سفین

300م رهن
املاک دانیال07644420080

03/09/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

35م رهن 9.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

01/06/1397جزئیات

مغازه کیش شهرک سفین

40م رهن 10م اجاره
املاک دانیال07644420080

23/05/1397جزئیات

مغازه کیش بازارهای تجار...

20م رهن 8م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/05/1397جزئیات

مغازه کیش شهرک سفین

30م رهن 8م اجاره
املاک دانیال07644420080

31/04/1397جزئیات

مغازه کیش بازارهای خدما...

30م رهن 3.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

26/01/1397جزئیات

مغازه کیش شهرک سفین

10م رهن 4ت اجاره
املاک دانیال07644420080

29/11/1396جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

20م رهن 3.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

16/10/1396جزئیات

مغازه کیش بازارهای خدما...

10م رهن 1.6ت اجاره
املاک دانیال07644420080

19/09/1396جزئیات

مغازه کیش شهرک سفین

50م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

29/08/1396جزئیات

مغازه کیش بازارهای تجار...

-طبقه 3

85م رهن 600ت اجاره
املاک دانیال07644420080

03/07/1395جزئیات

مغازه کیش بازارهای خدما...

10م رهن 1.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

31/06/1395جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

40م رهن 8م اجاره
املاک دانیال07644420080

25/01/1395جزئیات