مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک دانیال

مغازه کیش بازارهای تجار...

-زيربنا 20متر

60م رهن 6م اجاره
املاک دانیال07644420080

14/05/1396جزئیات

مغازه کیش بازارهای تجار...

-زيربنا 27متر

30م رهن 8م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/04/1396جزئیات

مغازه کیش بازارهای تجار...

-زيربنا 32متر

50م رهن 8ت اجاره
املاک دانیال07644420080

14/02/1396جزئیات

مغازه کیش بازارهای خدما...

-طبقه 1-زيربنا 40متر

15م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/01/1396جزئیات

مغازه کیش بازارهای خدما...

-زيربنا 20متر

15م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/11/1395جزئیات

مغازه کیش شهرک سفین

زيربنا 17متر-قیمت متر مربع 6ميليون

5م رهن 350ت اجاره
املاک دانیال07644420080

07/11/1395جزئیات

مغازه کیش بازارهای تجار...

-زيربنا 25متر

50م رهن 10م اجاره
املاک دانیال07644420080

16/10/1395جزئیات

مغازه کیش بازارهای تجار...

طبقه 3-زيربنا 33متر-قیمت متر مربع 27تومان

املاک دانیال07644420080

15/10/1395جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

-زيربنا 49متر

40م رهن 7.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

18/06/1395جزئیات

مغازه کیش شهرک صدف

-طبقه 1-زيربنا 28متر

املاک دانیال07644420080

16/05/1395جزئیات

مغازه کیش شهرک صدف

-زيربنا 50متر

30م رهن 4م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/04/1395جزئیات