غرفه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک دانیال

غرفه کیش شهرک سفین

-زيربنا 28متر

20م رهن 7.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

30/05/1397جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

زيربنا 47متر-قیمت متر مربع 18ميليون

15م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

13/05/1397جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 17متر

10م رهن 4.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/04/1397جزئیات

غرفه کیش مرکز شهر

-طبقه 1-زيربنا 12متر

املاک دانیال07644420080

18/03/1397جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 16متر

10م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

18/05/1396جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 41متر

3م اجاره
املاک دانیال07644420080

14/02/1396جزئیات

غرفه کیش شهرک صدف

زيربنا 37متر-قیمت متر مربع 32تومان

20م رهن 6م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/02/1396جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

زيربنا 47متر-قیمت متر مربع 28ميليون

60م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

19/01/1396جزئیات

غرفه کیش شهرک سفین

-زيربنا 50متر

30م رهن 3.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/12/1395جزئیات

غرفه کیش شهرک سفین

-زيربنا 40متر

20م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/12/1395جزئیات

غرفه کیش شهرک سفین

-زيربنا 30متر

15م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/11/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای خدمات...

طبقه 2-زيربنا 42متر-قیمت متر مربع 21تومان

10م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/08/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

طبقه 1-زيربنا 49متر-قیمت متر مربع 28ميليون

150م رهن
املاک دانیال07644420080

24/06/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 36متر

8م رهن 15م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/06/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 21متر

15م رهن 6.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/06/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 37ميليون

1.85ميليون
املاک دانیال07644420080

03/06/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 18متر

5م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/06/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای خدمات...

-طبقه 2-زيربنا 42متر

70م رهن
املاک دانیال07644420080

02/06/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-طبقه 3-زيربنا 23متر

20م رهن 4ت اجاره
املاک دانیال07644420080

23/05/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 36متر

5م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

06/05/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 16متر

5م رهن 1.6م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/04/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 16متر

5م رهن 1.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

23/04/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-طبقه 1-زيربنا 27متر

15م رهن 3.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

17/03/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-طبقه 1-زيربنا 18متر

5م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

22/02/1395جزئیات

غرفه کیش مرکز شهر

زيربنا 26متر-قیمت متر مربع 15ميليون

املاک دانیال07644420080

22/02/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای خدمات...

طبقه 2-زيربنا 24متر-قیمت متر مربع 13ميليون

65م رهن
املاک دانیال07644420080

19/02/1395جزئیات

غرفه کیش مرکز شهر

-طبقه 1-زيربنا 35متر

املاک دانیال07644420080

08/02/1395جزئیات

غرفه کیش مرکز شهر

-زيربنا 21متر

5م رهن 2.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

05/02/1395جزئیات