آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک دانیال

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1- 1خوابه

10م رهن 1.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1- 1خوابه

10م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2- 2خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

50م رهن 3.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

20/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 3- 1خوابه

10م رهن 2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

19/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

1خوابه

40م رهن 2.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

145م رهن
املاک دانیال07644420080

10/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2- 2خوابه

100م رهن
املاک دانیال07644420080

08/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1- 1خوابه

10م رهن 1.6م اجاره
املاک دانیال07644420080

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

2خوابه

160م رهن
املاک دانیال07644420080

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-طبقه 2

15م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه 2- 2خوابه

20م رهن 3.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

05/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1- 1خوابه

80م رهن
املاک دانیال07644420080

29/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

3خوابه

150م رهن
املاک دانیال07644420080

28/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

1خوابه

10م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2- 2خوابه

10م رهن 2.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

26/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

55م رهن
املاک دانیال07644420080

19/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

1خوابه

10م رهن 1.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

19/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

1خوابه

7م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

15/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 1

10م رهن 2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

12/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

1خوابه

65م رهن
املاک دانیال07644420080

10/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1- 3خوابه -قیمت متر مربع 11تومان

املاک دانیال07644420080

10/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

1خوابه

املاک دانیال07644420080

09/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

05/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

30م رهن 3.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2- 3خوابه

350م رهن
املاک دانیال07644420080

01/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

1خوابه

15م رهن 2.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 7- 3خوابه

50م رهن 7م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1- 2خوابه

20م رهن 4.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

28/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

1خوابه

8م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

28/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1- 1خوابه

5م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

28/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

3خوابه

املاک دانیال07644420080

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3- 2خوابه

140م رهن
املاک دانیال07644420080

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-طبقه 6

50م رهن 2.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

24/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

1خوابه

7م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

09/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1- 2خوابه

5م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 12- 2خوابه

240م رهن
املاک دانیال07644420080

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2- 2خوابه

92م رهن
املاک دانیال07644420080

15/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 3- 2خوابه

15م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

170م رهن
املاک دانیال07644420080

08/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2 نوبن...

-طبقه 3

املاک دانیال07644420080

05/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1- 1خوابه

10م رهن 2.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 1

10م رهن 1.6م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

20م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-طبقه 2

60م رهن 200ت اجاره
املاک دانیال07644420080

31/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

24/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-قیمت متر مربع 8.5تومان

50م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2- 1خوابه

50م رهن 600ت اجاره
املاک دانیال07644420080

21/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 2- 1خوابه

10م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

21/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

1خوابه

70م رهن
املاک دانیال07644420080

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-طبقه 2

150م رهن
املاک دانیال07644420080

14/06/1397جزئیات