آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک دانیال

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 8-زيربنا 115متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 16.5تومان

املاک دانیال07644420080

06/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 12-زيربنا 114متر- 2خوابه

املاک دانیال07644420080

19/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 15-زيربنا 105متر- 2خوابه

املاک دانیال07644420080

05/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 9-زيربنا 107متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 11ميليون

املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 106متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 4.1ميليون

املاک دانیال07644420080

09/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 117متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.7ميليون

املاک دانیال07644420080

04/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 11-زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

املاک دانیال07644420080

01/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 102متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8.5تومان

املاک دانیال07644420080

18/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 119متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 8.5ميليون

املاک دانیال07644420080

26/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 10-زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز

260م رهن
املاک دانیال07644420080

16/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 105متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

125م رهن
املاک دانیال07644420080

04/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8تومان

املاک دانیال07644420080

03/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-طبقه 1-زيربنا 107متر

املاک دانیال07644420080

08/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 102متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک دانیال07644420080

29/08/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 120متر-قیمت متر مربع 4.2ميليون

املاک دانیال07644420080

23/08/1396جزئیات

آپارتمان کیش پروژه یاسی...

زيربنا 105متر- 3خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 4ميليون

املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 105متر- 2خوابه

املاک دانیال07644420080

19/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 120متر- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

07/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 103متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.8ميليون

املاک دانیال07644420080

31/05/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 125متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.8ميليون

املاک دانیال07644420080

26/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 125متر- 3خوابه

150م رهن
املاک دانیال07644420080

10/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 9-زيربنا 120متر- 2خوابه

250م رهن
املاک دانیال07644420080

17/03/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 112متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 5تومان

املاک دانیال07644420080

12/02/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 1-زيربنا 110متر-قیمت متر مربع 11تومان

املاک دانیال07644420080

28/01/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 9-زيربنا 110متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 9.5ميليون

املاک دانیال07644420080

28/12/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 2-زيربنا 109متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.8ميليون

املاک دانیال07644420080

17/12/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 2-زيربنا 104متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

03/12/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 114متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

املاک دانیال07644420080

21/11/1395جزئیات

آپارتمان کرج بلوار ملا ...

زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

املاک دانیال07644420080

16/11/1395جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 1-زيربنا 125متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

املاک دانیال07644420080

12/11/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 118متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک دانیال07644420080

12/11/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 108متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -قیمت متر مربع 4.2ميليون

املاک دانیال07644420080

07/11/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 3-زيربنا 114متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

املاک دانیال07644420080

29/10/1395جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

زيربنا 102متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 11ميليون

املاک دانیال07644420080

11/10/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 110متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 4.8ميليون

املاک دانیال07644420080

17/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 125متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 7.65ميليون

املاک دانیال07644420080

25/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 103متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 3.5ميليون

املاک دانیال07644420080

17/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 125متر- 2خوابه

املاک دانیال07644420080

13/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 124متر- 2خوابه

املاک دانیال07644420080

11/08/1395جزئیات

آپارتمان شهسوار

زيربنا 112متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.5ميليون

املاک دانیال07644420080

29/07/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 113متر-قیمت متر مربع 5.3ميليون

املاک دانیال07644420080

26/07/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 6-زيربنا 118متر-قیمت متر مربع 7.6ميليون

املاک دانیال07644420080

10/07/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 106متر-سيستم نقشه دوبلکس-قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک دانیال07644420080

03/07/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 120متر- 2خوابه

115م رهن
املاک دانیال07644420080

24/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-زيربنا 110متر

120م رهن
املاک دانیال07644420080

14/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 109متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 3.8ميليون

املاک دانیال07644420080

03/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 105متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8.5ميليون

املاک دانیال07644420080

02/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 125متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

540ميليون
املاک دانیال07644420080

23/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 120متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

املاک دانیال07644420080

18/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 3-زيربنا 104متر-قیمت متر مربع 7ميليون

املاک دانیال07644420080

14/05/1395جزئیات