آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک دانیال

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

50م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

08/07/1389جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

-زيربنا 112متر

30م رهن 5.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 6-زيربنا 117متر- 2خوابه

40م رهن 6م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 5-زيربنا 120متر- 2خوابه

100م رهن 7ت اجاره
املاک دانیال07644420080

13/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 10-زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز

260م رهن
املاک دانیال07644420080

16/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 105متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

125م رهن
املاک دانیال07644420080

04/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 6-زيربنا 105متر- 2خوابه

املاک دانیال07644420080

02/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 102متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

20م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

21/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 120متر- 2خوابه

30م رهن 3.8ت اجاره
املاک دانیال07644420080

18/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 5-زيربنا 105متر- 1خوابه

10م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

زيربنا 110متر- 2خوابه

20م رهن 4.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 120متر- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

07/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 1-زيربنا 102متر

30م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

26/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 105متر- 2خوابه

20م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

25/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 125متر- 3خوابه

150م رهن
املاک دانیال07644420080

10/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 9-زيربنا 120متر- 2خوابه

250م رهن
املاک دانیال07644420080

17/03/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 125متر- 3خوابه

املاک دانیال07644420080

12/11/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 6-زيربنا 115متر- 2خوابه

15م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/11/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 120متر- 2خوابه

10م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/11/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-طبقه 2-زيربنا 104متر-سيستم نقشه دوبلکس

30م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 3-زيربنا 115متر- 2خوابه

30م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

21/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

50م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

27/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 2-زيربنا 124متر

20م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 110متر- 2خوابه

10م رهن 2.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 120متر- 2خوابه

115م رهن
املاک دانیال07644420080

24/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-طبقه 2-زيربنا 105متر

20م رهن 7ت اجاره
املاک دانیال07644420080

15/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-زيربنا 110متر

120م رهن
املاک دانیال07644420080

14/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 3-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

80م رهن
املاک دانیال07644420080

24/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 4-زيربنا 117متر- 2خوابه

150م رهن 900ت اجاره
املاک دانیال07644420080

23/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 3-زيربنا 110متر- 2خوابه

100م رهن
املاک دانیال07644420080

30/04/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 10-زيربنا 105متر- 2خوابه

املاک دانیال07644420080

30/04/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 104متر- 2خوابه

85م رهن
املاک دانیال07644420080

13/04/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 105متر- 2خوابه

100م رهن
املاک دانیال07644420080

01/04/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 125متر- 2خوابه

10م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/03/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-طبقه 5-زيربنا 120متر

30م رهن 3.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/03/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-زيربنا 105متر

10م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/02/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 2-زيربنا 110متر

20م رهن 3.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/02/1395جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 15-زيربنا 106متر- 2خوابه

6م اجاره
املاک دانیال07644420080

13/02/1395جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 1-زيربنا 105متر- 2خوابه

50م رهن 4م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/01/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-زيربنا 102متر

10م رهن 1.6م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/01/1395جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

-طبقه 1-زيربنا 105متر

50م رهن 4م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/01/1395جزئیات