آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک دانیال

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.7ميليون

املاک دانیال07644420080

27/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 85متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

املاک دانیال07644420080

27/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 84متر- 2خوابه

460ميليون
املاک دانیال07644420080

20/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 89متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

املاک دانیال07644420080

13/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 80متر- 2خوابه

100م رهن
املاک دانیال07644420080

13/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 95متر- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

11/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 5-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5تومان

املاک دانیال07644420080

07/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

املاک دانیال07644420080

21/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 1-زيربنا 76متر- 1خوابه

140م رهن
املاک دانیال07644420080

20/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 5-زيربنا 84متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک دانیال07644420080

20/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 80متر- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

13/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

415ميليون
املاک دانیال07644420080

12/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 86متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.5تومان

املاک دانیال07644420080

07/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 7-زيربنا 80متر- 2خوابه

130م رهن
املاک دانیال07644420080

03/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 88متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

31/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 2-زيربنا 98متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 13تومان

املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 76متر-قیمت متر مربع 10ميليون

املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 3-زيربنا 83متر-قیمت متر مربع 5.1تومان

املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 6-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

املاک دانیال07644420080

23/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 94متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

20/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 100متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 6.7ميليون

املاک دانیال07644420080

11/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 3-زيربنا 95متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.5تومان

املاک دانیال07644420080

06/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 9-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

110م رهن
املاک دانیال07644420080

05/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 80متر- 2خوابه

3م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.7ميليون

10م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک دانیال07644420080

20/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 2.9ميليون

املاک دانیال07644420080

16/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6ميليون

املاک دانیال07644420080

15/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 84متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 3.8ميليون

املاک دانیال07644420080

14/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 4-زيربنا 85متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 8.5ميليون

املاک دانیال07644420080

09/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 3-زيربنا 97متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

املاک دانیال07644420080

05/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 2-زيربنا 76متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 7.5ميليون

املاک دانیال07644420080

30/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 90متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک دانیال07644420080

24/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.6ميليون

املاک دانیال07644420080

07/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.3ميليون

املاک دانیال07644420080

07/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 87متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5تومان

املاک دانیال07644420080

01/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه 1-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.3ميليون

املاک دانیال07644420080

19/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-طبقه 4-زيربنا 90متر

املاک دانیال07644420080

17/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه 2-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 4.5تومان

املاک دانیال07644420080

17/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 90متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک دانیال07644420080

16/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 90متر- 2خوابه

110م رهن
املاک دانیال07644420080

11/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 100متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 7.5ميليون

املاک دانیال07644420080

09/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 80متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.6ميليون

املاک دانیال07644420080

07/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

90م رهن
املاک دانیال07644420080

06/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 5-زيربنا 78متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 7.5ميليون

30م رهن 2.8ت اجاره
املاک دانیال07644420080

04/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

املاک دانیال07644420080

03/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 83متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 3تومان

املاک دانیال07644420080

30/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

املاک دانیال07644420080

13/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش متفرقه

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

املاک دانیال07644420080

09/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 100متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

50م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/09/1396جزئیات