آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک دانیال

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 85متر- 2خوابه

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

23/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

30م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

15/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 87متر- 2خوابه

15م رهن 2.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

14/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 80متر- 2خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

26/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 1-زيربنا 78متر- 2خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 90متر- 2خوابه

60م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

09/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 77متر- 2خوابه

املاک دانیال07644420080

02/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

20م رهن 4ت اجاره
املاک دانیال07644420080

18/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 85متر- 2خوابه

20م رهن 2.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

17/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 80متر- 2خوابه

50م رهن 1.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

16/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 90متر- 2خوابه

110م رهن
املاک دانیال07644420080

11/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

50م رهن 2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

09/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 82متر- 2خوابه

20م رهن 2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

09/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

90م رهن
املاک دانیال07644420080

06/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 5-زيربنا 78متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 7.5ميليون

30م رهن 2.8ت اجاره
املاک دانیال07644420080

04/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

املاک دانیال07644420080

03/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 1-زيربنا 95متر

15م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

02/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-طبقه 1-زيربنا 90متر

20م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

25/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

15م رهن 2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

20/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

املاک دانیال07644420080

13/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 100متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

50م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 80متر-سن بنا 3سال

10م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/08/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 89متر-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 3.9ميليون

20م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

27/08/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

زيربنا 100متر- 2خوابه

30م رهن 4.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

22/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 78متر- 1خوابه

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

15/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 90متر- 1خوابه

10م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

14/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 85متر- 2خوابه

15م رهن 1.9م اجاره
املاک دانیال07644420080

13/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 83متر- 2خوابه

10م رهن 2.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 85متر- 2خوابه

70م رهن 12م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 6-زيربنا 90متر- 2خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

05/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 80متر- 2خوابه

10م رهن 2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

04/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 84متر- 2خوابه

80م رهن
املاک دانیال07644420080

02/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 85متر- 2خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

01/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 80متر- 2خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

26/05/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

زيربنا 100متر- 2خوابه

250م رهن
املاک دانیال07644420080

21/05/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 80متر- 1خوابه

10م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

17/05/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 85متر- 2خوابه

30م رهن 1.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

16/05/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 98متر- 2خوابه

20م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

16/05/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 78متر- 2خوابه

10م رهن 2.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

16/05/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 95متر- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

14/05/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 1-زيربنا 78متر- 2خوابه

100م رهن
املاک دانیال07644420080

07/05/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 1-زيربنا 92متر- 2خوابه

100م رهن 600ت اجاره
املاک دانیال07644420080

02/05/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 80متر- 1خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

26/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 80متر- 2خوابه

10م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

26/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

-طبقه 9-زيربنا 88متر

املاک دانیال07644420080

19/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 100متر- 2خوابه

15م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

14/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 80متر- 2خوابه

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 80متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 92متر- 2خوابه

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

17/03/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 77متر- 2خوابه

78م رهن
املاک دانیال07644420080

08/03/1396جزئیات