آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک دانیال

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 96متر- 2خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

20م رهن 2.4م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 80متر- 2خوابه

100م رهن
املاک دانیال07644420080

13/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 95متر- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

11/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 11-زيربنا 95متر- 2خوابه

100م رهن 9م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 85متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

20م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

30/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 1-زيربنا 76متر- 1خوابه

140م رهن
املاک دانیال07644420080

20/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 7-زيربنا 80متر- 2خوابه

130م رهن
املاک دانیال07644420080

03/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه 2-زيربنا 100متر- 2خوابه

50م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

60م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

10/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 90متر- 2خوابه

10م رهن 4.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

01/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

-طبقه 3-زيربنا 92متر

30م رهن 3.6م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 1-زيربنا 80متر

60م رهن 1.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 90متر- 2خوابه

20م رهن 2.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 80متر- 2خوابه

3م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.7ميليون

10م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 91متر- 2خوابه

35م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

01/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 85متر- 2خوابه

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

23/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

30م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

15/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 87متر- 2خوابه

15م رهن 2.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

14/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 80متر- 2خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

26/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 1-زيربنا 78متر- 2خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 90متر- 2خوابه

60م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

09/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 77متر- 2خوابه

20م رهن 2.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

20م رهن 4ت اجاره
املاک دانیال07644420080

18/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 85متر- 2خوابه

20م رهن 2.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

17/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 80متر- 2خوابه

50م رهن 1.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

16/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 90متر- 2خوابه

110م رهن
املاک دانیال07644420080

11/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

50م رهن 2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

09/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 82متر- 2خوابه

20م رهن 2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

09/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

90م رهن
املاک دانیال07644420080

06/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 5-زيربنا 78متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 7.5ميليون

30م رهن 2.8ت اجاره
املاک دانیال07644420080

04/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

املاک دانیال07644420080

03/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 1-زيربنا 95متر

15م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

02/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-طبقه 1-زيربنا 90متر

20م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

25/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

15م رهن 2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

20/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

املاک دانیال07644420080

13/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 100متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

50م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 80متر-سن بنا 3سال

10م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/08/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 89متر-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 3.9ميليون

20م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

27/08/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

زيربنا 100متر- 2خوابه

30م رهن 4.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

22/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 78متر- 1خوابه

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

15/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 90متر- 1خوابه

10م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

14/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 85متر- 2خوابه

15م رهن 1.9م اجاره
املاک دانیال07644420080

13/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 83متر- 2خوابه

10م رهن 2.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 85متر- 2خوابه

70م رهن 12م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 6-زيربنا 90متر- 2خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

05/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 80متر- 2خوابه

10م رهن 2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

04/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 84متر- 2خوابه

80م رهن
املاک دانیال07644420080

02/06/1396جزئیات