آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک دانیال

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 65متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 6.3ميليون

املاک دانیال07644420080

25/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 67متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.5تومان

املاک دانیال07644420080

15/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز

120م رهن
املاک دانیال07644420080

13/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 62متر- 1خوابه

65م رهن
املاک دانیال07644420080

10/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 8-زيربنا 67متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

املاک دانیال07644420080

09/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 65متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

09/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-زيربنا 57متر

80م رهن
املاک دانیال07644420080

08/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 60متر- 1خوابه

290ميليون
املاک دانیال07644420080

25/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 56متر-قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

21/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 60متر- 1خوابه

املاک دانیال07644420080

14/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 55متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

10م رهن 2.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 60متر- 1خوابه

310ميليون
املاک دانیال07644420080

03/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 55متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک دانیال07644420080

22/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 62متر- 1خوابه

68م رهن
املاک دانیال07644420080

09/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 63متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک دانیال07644420080

02/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

املاک دانیال07644420080

29/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 75متر- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 6.8تومان

املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.3ميليون

املاک دانیال07644420080

02/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 70متر- 1خوابه

85م رهن
املاک دانیال07644420080

27/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 54متر- 1خوابه

265ميليون
املاک دانیال07644420080

21/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 3.7ميليون

املاک دانیال07644420080

21/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 5-زيربنا 58متر- 1خوابه

180م رهن
املاک دانیال07644420080

20/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 56متر-قیمت متر مربع 3.3ميليون

املاک دانیال07644420080

23/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 64متر- 1خوابه

75م رهن
املاک دانیال07644420080

22/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 52متر- 1خوابه

100م رهن
املاک دانیال07644420080

21/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 55متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

20/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

املاک دانیال07644420080

19/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 68متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

10م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

19/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 70متر- 1خوابه

15م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

19/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 10-زيربنا 60متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک دانیال07644420080

13/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 8-زيربنا 65متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

املاک دانیال07644420080

08/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 62متر- 1خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک دانیال07644420080

07/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 68متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

255ميليون
املاک دانیال07644420080

06/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 71متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.2ميليون

املاک دانیال07644420080

02/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 68متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

29/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 63متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

املاک دانیال07644420080

29/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 3.4ميليون

املاک دانیال07644420080

16/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 68متر- 2خوابه

80ميليون
املاک دانیال07644420080

10/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 2-زيربنا 75متر- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

04/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 58متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 3.5تومان

املاک دانیال07644420080

04/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 70متر- 2خوابه

20م رهن 3.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 70متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.7ميليون

10م رهن 2.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

30/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 59متر- 1خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6.5تومان

املاک دانیال07644420080

27/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش متفرقه

طبقه 1-زيربنا 67متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 3.7تومان

املاک دانیال07644420080

26/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 70متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.8ميليون

املاک دانیال07644420080

20/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 11-زيربنا 72متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4.5تومان

املاک دانیال07644420080

17/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 3.2ميليون

10م رهن
املاک دانیال07644420080

16/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 69متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.8ميليون

املاک دانیال07644420080

16/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 63متر- 1خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 3.6ميليون

املاک دانیال07644420080

13/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 56متر- 1خوابه

املاک دانیال07644420080

07/10/1396جزئیات