آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک دانیال

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 67متر- 1خوابه

20م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

25/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 72متر- 2خوابه

30م رهن 2.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

21/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 70متر- 1خوابه

70م رهن 500ت اجاره
املاک دانیال07644420080

20/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 12-زيربنا 75متر- 1خوابه

60م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-زيربنا 60متر

25م رهن 1م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 60متر- 1خوابه

40م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

18/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 55متر- 1خوابه

40م رهن 1م اجاره
املاک دانیال07644420080

14/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز

120م رهن
املاک دانیال07644420080

13/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 62متر- 2خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 62متر- 1خوابه

65م رهن
املاک دانیال07644420080

10/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-زيربنا 57متر

80م رهن
املاک دانیال07644420080

08/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 70متر- 1خوابه

50م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 5-زيربنا 75متر- 1خوابه

10م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 60متر- 1خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 55متر- 1خوابه

20م رهن 1م اجاره
املاک دانیال07644420080

27/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 55متر- 1خوابه

10م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

26/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 56متر- 1خوابه

10م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

23/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 55متر- 1خوابه

10م رهن 1.4م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 60متر- 1خوابه

20م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

14/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 56متر- 1خوابه

10م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

09/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 55متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

10م رهن 2.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 62متر- 1خوابه

68م رهن
املاک دانیال07644420080

09/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 60متر- 1خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 58متر- 1خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 71متر- 1خوابه

8م رهن 1.75م اجاره
املاک دانیال07644420080

01/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 4-زيربنا 57متر- 1خوابه

10م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

31/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 2-زيربنا 70متر

20م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 4-زيربنا 61متر- 1خوابه

130م رهن 100ت اجاره
املاک دانیال07644420080

15/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 57متر- 1خوابه

10م رهن 1.6م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 4-زيربنا 68متر- 1خوابه

50م رهن 1.25م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 4-زيربنا 55متر- 1خوابه

20م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 1-زيربنا 65متر

15م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 70متر- 1خوابه

85م رهن
املاک دانیال07644420080

27/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 55متر- 1خوابه

15م رهن 2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

26/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 5-زيربنا 58متر- 1خوابه

180م رهن
املاک دانیال07644420080

20/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-طبقه 1-زيربنا 61متر

10م رهن 1.85م اجاره
املاک دانیال07644420080

26/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش متفرقه

طبقه 1-زيربنا 58متر- 1خوابه

10م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

24/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 64متر- 1خوابه

75م رهن
املاک دانیال07644420080

22/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 52متر- 1خوابه

100م رهن
املاک دانیال07644420080

21/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 55متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

20/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 68متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

10م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

19/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 70متر- 1خوابه

15م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

19/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 55متر- 1خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

05/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 56متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

10م رهن 1.55م اجاره
املاک دانیال07644420080

25/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 2-زيربنا 70متر- 1خوابه

30م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

09/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 60متر- 2خوابه

5م رهن 1.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 5-زيربنا 60متر- 1خوابه

20م رهن 2.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 2-زيربنا 75متر- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

04/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 70متر- 2خوابه

20م رهن 3.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 70متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.7ميليون

10م رهن 2.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

30/10/1396جزئیات