آپارتمان متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک دانیال

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 46متر- 1خوابه

250ميليون
املاک دانیال07644420080

19/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 41متر- 1خوابه

210ميليون
املاک دانیال07644420080

29/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 3.7ميليون

املاک دانیال07644420080

23/08/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-زيربنا 30متر

130م رهن
املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 50متر-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 3.4ميليون

املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-زيربنا 50متر

املاک دانیال07644420080

21/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-زيربنا 45متر

180ميليون
املاک دانیال07644420080

25/05/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 2.9ميليون

املاک دانیال07644420080

12/05/1396جزئیات

آپارتمان کیش بازارهای ت...

-زيربنا 16متر

300ميليون
املاک دانیال07644420080

01/05/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 50متر- 1خوابه

177ميليون
املاک دانیال07644420080

20/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-زيربنا 50متر

املاک دانیال07644420080

11/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 50متر- 1خوابه

60م رهن
املاک دانیال07644420080

17/03/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 6سال

200ميليون
املاک دانیال07644420080

19/01/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 50متر- 1خوابه

املاک دانیال07644420080

25/11/1395جزئیات

آپارتمان کیش اداری

-زيربنا 47متر

املاک دانیال07644420080

24/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش اداری

طبقه 1-زيربنا 30متر-قیمت متر مربع 8.5ميليون

املاک دانیال07644420080

21/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 48متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4تومان

املاک دانیال07644420080

20/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

140ميليون
املاک دانیال07644420080

09/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-زيربنا 34متر

املاک دانیال07644420080

25/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 50متر- 1خوابه

50م رهن
املاک دانیال07644420080

13/07/1395جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

زيربنا 45متر-قیمت متر مربع 3.5ميليون

املاک دانیال07644420080

12/07/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 1-زيربنا 45متر- 1خوابه

املاک دانیال07644420080

08/07/1395جزئیات

آپارتمان کیش بازارهای ت...

زيربنا 21متر-قیمت متر مربع 26ميليون

املاک دانیال07644420080

04/07/1395جزئیات

آپارتمان کیش اداری

زيربنا 36متر-قیمت متر مربع 13تومان

75م رهن
املاک دانیال07644420080

01/07/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 50متر- 1خوابه

220ميليون
املاک دانیال07644420080

18/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 2.5ميليون

املاک دانیال07644420080

07/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 45متر- 1خوابه

املاک دانیال07644420080

28/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 5متر-قیمت متر مربع 4.6ميليون

املاک دانیال07644420080

24/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 2متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 3ميليون

املاک دانیال07644420080

24/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 42متر- 1خوابه

180ميليون
املاک دانیال07644420080

20/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 47متر- 1خوابه

املاک دانیال07644420080

14/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 45متر- 1خوابه

45م رهن
املاک دانیال07644420080

02/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 44متر- 1خوابه

160ميليون
املاک دانیال07644420080

26/04/1395جزئیات

آپارتمان کیش بازارهای خ...

طبقه 2-زيربنا 41متر-قیمت متر مربع 20ميليون

املاک دانیال07644420080

30/03/1395جزئیات