آپارتمان متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک دانیال

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 1-زيربنا 45متر- 1خوابه

10م رهن 2.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

13/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 5-زيربنا 50متر- 1خوابه

30م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 50متر- 1خوابه

20م رهن 1.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-زيربنا 45متر

30م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

10/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش متفرقه

طبقه 1-زيربنا 50متر- 1خوابه

25م رهن 2.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

19/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش متفرقه

طبقه 3-زيربنا 50متر- 1خوابه

20م رهن 2.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

18/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

20م رهن 1.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-زيربنا 30متر

130م رهن
املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهر آفتاب

-زيربنا 44متر

13م رهن 1.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 50متر- 1خوابه

10م رهن 1.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش بازارهای ت...

-زيربنا 24متر

20م رهن 5م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 50متر- 1خوابه

15م رهن 2.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

06/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 1-زيربنا 50متر- 1خوابه

10م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

15/05/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 50متر- 1خوابه

30م رهن 1م اجاره
املاک دانیال07644420080

19/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 44متر- 1خوابه

10م رهن 2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

07/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

-زيربنا 47متر

20م رهن 1.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

28/03/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 50متر- 1خوابه

60م رهن
املاک دانیال07644420080

17/03/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 50متر- 1خوابه

40م رهن 750ت اجاره
املاک دانیال07644420080

04/03/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 2-زيربنا 49متر- 1خوابه

20م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

18/02/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-زيربنا 50متر

45م رهن 800ت اجاره
املاک دانیال07644420080

20/01/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 50متر- 1خوابه

20م رهن 1م اجاره
املاک دانیال07644420080

06/10/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 50متر- 1خوابه

10م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/10/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 50متر- 1خوابه

40م رهن 500ت اجاره
املاک دانیال07644420080

13/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 50متر- 1خوابه

50م رهن
املاک دانیال07644420080

13/07/1395جزئیات

آپارتمان کیش اداری

زيربنا 36متر-قیمت متر مربع 13تومان

75م رهن
املاک دانیال07644420080

01/07/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 50متر- 1خوابه

5م رهن 1.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

27/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 50متر- 1خوابه

10م رهن 1.9م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 50متر- 1خوابه

220ميليون
املاک دانیال07644420080

18/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 50متر- 1خوابه

5م رهن 1ت اجاره
املاک دانیال07644420080

07/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 50متر- 1خوابه

5م رهن 1.35م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 45متر- 1خوابه

5م رهن 1.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

27/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

زيربنا 50متر-سيستم نقشه فلت- 1خوابه

املاک دانیال07644420080

26/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش اداری

طبقه 1-زيربنا 40متر- 1خوابه

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

22/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 45متر- 1خوابه

30م رهن 1.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

25/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 45متر- 1خوابه

45م رهن
املاک دانیال07644420080

02/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 50متر- 1خوابه

10م رهن 1.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/04/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 47متر- 1خوابه

20م رهن 850ت اجاره
املاک دانیال07644420080

12/04/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 50متر- 1خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/04/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 47متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

20م رهن 1.25م اجاره
املاک دانیال07644420080

06/04/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 50متر- 1خوابه

10م رهن 1.25ت اجاره
املاک دانیال07644420080

29/02/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-طبقه 1-زيربنا 50متر

10م رهن 1.25م اجاره
املاک دانیال07644420080

27/02/1395جزئیات

آپارتمان کیش اداری

طبقه 1-زيربنا 40متر- 1خوابه

10ت رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

22/05/1395جزئیات