مغازه رهن و اجاره املاک دانیال

مغازه کیش کرانه

-طبقه 1--زيربنا 80متر

100م رهن 12م اجاره
املاک دانیال07644420080

01/07/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

35م رهن 9.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

01/06/1397جزئیات

مغازه کیش شهرک سفین

40م رهن 10م اجاره
املاک دانیال07644420080

23/05/1397جزئیات

مغازه کیش بازارهای تجار...

20م رهن 8م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/05/1397جزئیات

مغازه کیش شهرک سفین

30م رهن 8م اجاره
املاک دانیال07644420080

31/04/1397جزئیات

مغازه کیش بازارهای خدما...

30م رهن 3.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

26/01/1397جزئیات

مغازه کیش شهرک سفین

10م رهن 4ت اجاره
املاک دانیال07644420080

29/11/1396جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

20م رهن 3.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

16/10/1396جزئیات

مغازه کیش بازارهای خدما...

10م رهن 1.6ت اجاره
املاک دانیال07644420080

19/09/1396جزئیات

مغازه کیش شهرک سفین

50م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

29/08/1396جزئیات

مغازه کیش شهرک صدف

-طبقه 1-زيربنا 100متر

200م رهن 17م اجاره
املاک دانیال07644420080

06/06/1396جزئیات

مغازه کیش بازارهای تجار...

-زيربنا 20متر

60م رهن 6م اجاره
املاک دانیال07644420080

14/05/1396جزئیات

مغازه کیش شهرک سفین

-زيربنا 67متر

350م رهن
املاک دانیال07644420080

11/05/1396جزئیات

مغازه کیش بازارهای خدما...

زيربنا 57متر-قیمت متر مربع 11ميليون

20م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

26/04/1396جزئیات

مغازه کیش بازارهای تجار...

-زيربنا 27متر

30م رهن 8م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/04/1396جزئیات

مغازه کیش بازارهای تجار...

-زيربنا 32متر

50م رهن 8ت اجاره
املاک دانیال07644420080

14/02/1396جزئیات

مغازه کیش بازارهای خدما...

-زيربنا 53متر

املاک دانیال07644420080

03/02/1396جزئیات

مغازه کیش بازارهای خدما...

-طبقه 1-زيربنا 40متر

15م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/01/1396جزئیات

مغازه کیش بازارهای خدما...

-زيربنا 20متر

15م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/11/1395جزئیات

مغازه کیش شهرک سفین

زيربنا 17متر-قیمت متر مربع 6ميليون

5م رهن 350ت اجاره
املاک دانیال07644420080

07/11/1395جزئیات

مغازه کیش بازارهای تجار...

-زيربنا 25متر

50م رهن 10م اجاره
املاک دانیال07644420080

16/10/1395جزئیات

مغازه کیش بازارهای خدما...

زيربنا 55متر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

15/10/1395جزئیات

مغازه کیش بازارهای تجار...

طبقه 3-زيربنا 33متر-قیمت متر مربع 27تومان

املاک دانیال07644420080

15/10/1395جزئیات

مغازه کیش بازارهای تجار...

-زيربنا 95متر

املاک دانیال07644420080

13/10/1395جزئیات

مغازه کیش شهرک سفین

-زيربنا 72متر

20م رهن 5م اجاره
املاک دانیال07644420080

09/08/1395جزئیات

مغازه کیش متفرقه

-زيربنا 200متر

املاک دانیال07644420080

25/07/1395جزئیات

مغازه کیش بازارهای خدما...

زيربنا 61متر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

05/07/1395جزئیات

مغازه کیش بازارهای تجار...

-طبقه 3

85م رهن 600ت اجاره
املاک دانیال07644420080

03/07/1395جزئیات

مغازه کیش بازارهای خدما...

10م رهن 1.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

31/06/1395جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

-زيربنا 49متر

40م رهن 7.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

18/06/1395جزئیات

مغازه کیش بازارهای تجار...

-زيربنا 78متر

350م رهن
املاک دانیال07644420080

17/05/1395جزئیات

مغازه کیش شهرک صدف

-طبقه 1-زيربنا 28متر

املاک دانیال07644420080

16/05/1395جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

-زيربنا 160متر

30م رهن 9م اجاره
املاک دانیال07644420080

06/05/1395جزئیات

مغازه کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 55متر- 1خوابه

25م رهن 900ت اجاره
املاک دانیال07644420080

29/04/1395جزئیات

مغازه کیش شهرک صدف

-زيربنا 50متر

30م رهن 4م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/04/1395جزئیات

مغازه کیش شهرک سفین

-زيربنا 100متر

املاک دانیال07644420080

20/02/1395جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

40م رهن 8م اجاره
املاک دانیال07644420080

25/01/1395جزئیات