غرفه رهن و اجاره املاک دانیال

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-طبقه 1

20م رهن 8م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/06/1397جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

قیمت متر مربع 55ميليون

10م رهن 4م اجاره
املاک دانیال07644420080

14/06/1397جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-طبقه 2

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/06/1397جزئیات

غرفه کیش مرجان

-طبقه 1

20م رهن 2.6م اجاره
املاک دانیال07644420080

10/06/1397جزئیات

غرفه کیش شهرک صدف

160م رهن 6م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/06/1397جزئیات

غرفه کیش شهرک سفین

-زيربنا 28متر

20م رهن 7.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

30/05/1397جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

زيربنا 47متر-قیمت متر مربع 18ميليون

15م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

13/05/1397جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 17متر

10م رهن 4.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/04/1397جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

200م رهن
املاک دانیال07644420080

11/04/1397جزئیات

غرفه کیش مرکز شهر

-طبقه 1-زيربنا 12متر

املاک دانیال07644420080

18/03/1397جزئیات

غرفه کیش شهرک سفین

10م رهن 4م اجاره
املاک دانیال07644420080

13/03/1397جزئیات

غرفه کیش متفرقه

100م رهن
املاک دانیال07644420080

12/03/1397جزئیات

غرفه کیش متفرقه

قیمت متر مربع 37ميليون

10م رهن 2.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/03/1397جزئیات

غرفه کیش متفرقه

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/02/1397جزئیات

غرفه کیش شهرک صدف

املاک دانیال07644420080

09/02/1397جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

10م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

06/02/1397جزئیات

غرفه کیش متفرقه

قیمت متر مربع 14ميليون

200م رهن
املاک دانیال07644420080

29/01/1397جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

100م رهن
املاک دانیال07644420080

23/12/1396جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

10م رهن 16م اجاره
املاک دانیال07644420080

06/12/1396جزئیات

غرفه کیش مرکز شهر

10م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

15/11/1396جزئیات

غرفه کیش متفرقه

30م رهن 4ت اجاره
املاک دانیال07644420080

03/11/1396جزئیات

غرفه کیش مرکز شهر

10م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

02/11/1396جزئیات

غرفه کیش متفرقه

10م رهن 5.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/10/1396جزئیات

غرفه کیش بازار چه ها

10م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/09/1396جزئیات

غرفه کیش بازارهای خدمات...

10م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/09/1396جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

20م رهن 4.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

01/09/1396جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 16متر

10م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

18/05/1396جزئیات

غرفه کیش بازارهای خدمات...

10م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

17/05/1396جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 41متر

3م اجاره
املاک دانیال07644420080

14/02/1396جزئیات

غرفه کیش شهرک صدف

زيربنا 37متر-قیمت متر مربع 32تومان

20م رهن 6م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/02/1396جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

زيربنا 47متر-قیمت متر مربع 28ميليون

60م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

19/01/1396جزئیات

غرفه کیش شهرک سفین

-زيربنا 50متر

30م رهن 3.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/12/1395جزئیات

غرفه کیش شهرک سفین

-زيربنا 40متر

20م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/12/1395جزئیات

غرفه کیش شهرک سفین

-طبقه 1--زيربنا 80متر

70م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

27/11/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

زيربنا 70متر-قیمت متر مربع 60ميليون

150م رهن 15م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/11/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

زيربنا 62متر-قیمت متر مربع 55ميليون

200م رهن 20م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/11/1395جزئیات

غرفه کیش شهرک سفین

-زيربنا 30متر

15م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/11/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای خدمات...

طبقه 2-زيربنا 42متر-قیمت متر مربع 21تومان

10م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/08/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای خدمات...

-زيربنا 52متر

30م رهن 4م اجاره
املاک دانیال07644420080

17/08/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 55متر

10م رهن 6م اجاره
املاک دانیال07644420080

05/08/1395جزئیات

غرفه کیش شهرک سفین

املاک دانیال07644420080

24/07/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

طبقه 1-زيربنا 49متر-قیمت متر مربع 28ميليون

150م رهن
املاک دانیال07644420080

24/06/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 62متر

املاک دانیال07644420080

09/06/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 36متر

8م رهن 15م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/06/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 21متر

15م رهن 6.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/06/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 37ميليون

1.85ميليون
املاک دانیال07644420080

03/06/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 18متر

5م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/06/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای خدمات...

-طبقه 2-زيربنا 42متر

70م رهن
املاک دانیال07644420080

02/06/1395جزئیات

غرفه کیش مرجان

50م رهن
املاک دانیال07644420080

27/05/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-طبقه 3-زيربنا 23متر

20م رهن 4ت اجاره
املاک دانیال07644420080

23/05/1395جزئیات