اداری رهن و اجاره املاک دانیال

اداری کیش مرکز شهر

-طبقه 2-زيربنا 97متر

20م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

26/02/1397جزئیات

اداری کیش بازارهای خدما...

طبقه 3-زيربنا 38متر-قیمت متر مربع 10ميليون

60م رهن
املاک دانیال07644420080

24/02/1397جزئیات

اداری کیش مرکز شهر

املاک دانیال07644420080

13/12/1396جزئیات

اداری کیش اداری

املاک دانیال07644420080

29/11/1396جزئیات

اداری کیش متفرقه

املاک دانیال07644420080

02/11/1396جزئیات

اداری کیش بازارهای خدما...

90م رهن
املاک دانیال07644420080

12/10/1396جزئیات

اداری کیش بازارهای خدما...

10م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/10/1396جزئیات

اداری کیش اداری

20م رهن 4.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

25/09/1396جزئیات

اداری کیش اداری

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

22/09/1396جزئیات

اداری کیش اداری

-طبقه 3-زيربنا 100متر

20م رهن 4ت اجاره
املاک دانیال07644420080

23/08/1396جزئیات

اداری کیش اداری

-طبقه 2-زيربنا 75متر

110م رهن
املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

اداری کیش اداری

-زيربنا 91متر

املاک دانیال07644420080

05/05/1396جزئیات

اداری کیش اداری

-زيربنا 150متر

املاک دانیال07644420080

12/04/1396جزئیات

اداری کیش اداری

-زيربنا 27متر

50م رهن
املاک دانیال07644420080

07/04/1396جزئیات

اداری کیش اداری

-طبقه 1-زيربنا 128متر

املاک دانیال07644420080

28/02/1396جزئیات

اداری کیش اداری

-زيربنا 43متر

5م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/01/1396جزئیات

اداری کیش صنعتی و انبار...

-زيربنا 300متر

30م رهن 9م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/10/1395جزئیات

اداری کیش شهرک سفین

10م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

08/08/1395جزئیات

اداری کیش اداری

-طبقه 2-زيربنا 95متر

20م رهن 4م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/07/1395جزئیات

اداری کیش اداری

-زيربنا 90متر

20م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

10/06/1395جزئیات

اداری کیش مرکز شهر

-طبقه 2-زيربنا 35متر-سيستم نقشه فلت

املاک دانیال07644420080

26/05/1395جزئیات

اداری کیش اداری

-طبقه 2-زيربنا 35متر

10م رهن 2.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

23/05/1395جزئیات