آپارتمان فروش املاک دانیال

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 55متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک دانیال07644420080

22/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 3- 2خوابه

80م رهن
املاک دانیال07644420080

22/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 12-زيربنا 114متر- 2خوابه

املاک دانیال07644420080

19/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش متفرقه

قیمت متر مربع 5.5تومان

املاک دانیال07644420080

10/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 62متر- 1خوابه

68م رهن
املاک دانیال07644420080

09/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

قیمت متر مربع 4.5تومان

املاک دانیال07644420080

07/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 15-زيربنا 105متر- 2خوابه

املاک دانیال07644420080

05/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 63متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک دانیال07644420080

02/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 88متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

31/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 135متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 9ميليون

املاک دانیال07644420080

31/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

3خوابه

املاک دانیال07644420080

01/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

املاک دانیال07644420080

29/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 9-زيربنا 107متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 11ميليون

املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 140متر-قیمت متر مربع 10ميليون

املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 2-زيربنا 98متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 13تومان

املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 75متر- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 6.8تومان

املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 76متر-قیمت متر مربع 10ميليون

املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 3-زيربنا 83متر-قیمت متر مربع 5.1تومان

املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 3-زيربنا 160متر

250م رهن
املاک دانیال07644420080

24/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

قیمت متر مربع 7.5تومان

املاک دانیال07644420080

23/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 1-زيربنا 188متر- 3خوابه

330م رهن
املاک دانیال07644420080

23/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 6-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

املاک دانیال07644420080

23/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 94متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

20/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 46متر- 1خوابه

250ميليون
املاک دانیال07644420080

19/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 100متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 6.7ميليون

املاک دانیال07644420080

11/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 106متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 4.1ميليون

املاک دانیال07644420080

09/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 135متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

املاک دانیال07644420080

09/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 3-زيربنا 95متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.5تومان

املاک دانیال07644420080

06/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 9-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

110م رهن
املاک دانیال07644420080

05/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 80متر- 2خوابه

3م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 117متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.7ميليون

املاک دانیال07644420080

04/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.7ميليون

10م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.3ميليون

املاک دانیال07644420080

02/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

900ميليون
املاک دانیال07644420080

02/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 11-زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

املاک دانیال07644420080

01/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -قیمت متر مربع 6تومان

املاک دانیال07644420080

29/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 41متر- 1خوابه

210ميليون
املاک دانیال07644420080

29/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 70متر- 1خوابه

85م رهن
املاک دانیال07644420080

27/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 145متر- 3خوابه - نوساز

1.1ميليارد
املاک دانیال07644420080

26/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 54متر- 1خوابه

265ميليون
املاک دانیال07644420080

21/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 3.7ميليون

املاک دانیال07644420080

21/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 5-زيربنا 58متر- 1خوابه

180م رهن
املاک دانیال07644420080

20/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک دانیال07644420080

20/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 102متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8.5تومان

املاک دانیال07644420080

18/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 2.9ميليون

املاک دانیال07644420080

16/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6ميليون

املاک دانیال07644420080

15/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

قیمت متر مربع 7.5ميليون

املاک دانیال07644420080

26/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 119متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 8.5ميليون

املاک دانیال07644420080

26/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 56متر-قیمت متر مربع 3.3ميليون

املاک دانیال07644420080

23/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 64متر- 1خوابه

75م رهن
املاک دانیال07644420080

22/12/1396جزئیات