آپارتمان فروش املاک دانیال

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2- 2خوابه -قیمت متر مربع 7.5ميليون

املاک دانیال07644420080

24/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

24/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

1خوابه

70م رهن
املاک دانیال07644420080

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-طبقه 2

160م رهن
املاک دانیال07644420080

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1- 2خوابه

140م رهن
املاک دانیال07644420080

12/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 7-قیمت متر مربع 8ميليون

املاک دانیال07644420080

03/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 140متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

املاک دانیال07644420080

29/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.7ميليون

املاک دانیال07644420080

27/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 85متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

املاک دانیال07644420080

27/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 145متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 9ميليون

املاک دانیال07644420080

27/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 65متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 6.3ميليون

املاک دانیال07644420080

25/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 4-زيربنا 132متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 12ميليون

املاک دانیال07644420080

22/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 84متر- 2خوابه

460ميليون
املاک دانیال07644420080

20/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 12-قیمت متر مربع 14.85ميليون

املاک دانیال07644420080

17/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 5-قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک دانیال07644420080

17/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1- 3خوابه -قیمت متر مربع 6.5ميليون

40م رهن 3.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

16/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 67متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.5تومان

املاک دانیال07644420080

15/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 89متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

املاک دانیال07644420080

13/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز

120م رهن
املاک دانیال07644420080

13/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 80متر- 2خوابه

100م رهن
املاک دانیال07644420080

13/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 95متر- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

11/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 62متر- 1خوابه

65م رهن
املاک دانیال07644420080

10/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 8-زيربنا 67متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

املاک دانیال07644420080

09/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 65متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

09/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-زيربنا 57متر

80م رهن
املاک دانیال07644420080

08/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 5-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5تومان

املاک دانیال07644420080

07/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 2-زيربنا 175متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 9.5تومان

املاک دانیال07644420080

07/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 8-زيربنا 115متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 16.5تومان

املاک دانیال07644420080

06/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

املاک دانیال07644420080

02/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 85متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

140م رهن
املاک دانیال07644420080

30/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 60متر- 1خوابه

290ميليون
املاک دانیال07644420080

25/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

املاک دانیال07644420080

21/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 56متر-قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

21/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 1-زيربنا 76متر- 1خوابه

140م رهن
املاک دانیال07644420080

20/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 5-زيربنا 84متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک دانیال07644420080

20/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 4-زيربنا 72متر- 1خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

16/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-زيربنا 160متر

400م رهن
املاک دانیال07644420080

14/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 60متر- 1خوابه

املاک دانیال07644420080

14/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

13/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

قیمت متر مربع 8.5تومان

املاک دانیال07644420080

13/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 80متر- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

13/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

415ميليون
املاک دانیال07644420080

12/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 7-زيربنا 135متر- 2خوابه

350م رهن
املاک دانیال07644420080

11/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 13-زيربنا 236متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 14ميليون

املاک دانیال07644420080

07/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 86متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.5تومان

املاک دانیال07644420080

07/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 55متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

80م رهن
املاک دانیال07644420080

04/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 60متر- 1خوابه

310ميليون
املاک دانیال07644420080

03/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 7-زيربنا 80متر- 2خوابه

130م رهن
املاک دانیال07644420080

03/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3- 1خوابه

51م رهن
املاک دانیال07644420080

02/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 55متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک دانیال07644420080

22/03/1397جزئیات