آپارتمان فروش املاک دانیال

آپارتمان کیش شهرک صدف

قیمت متر مربع 7.5ميليون

املاک دانیال07644420080

26/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 119متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 8.5ميليون

املاک دانیال07644420080

26/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 56متر-قیمت متر مربع 3.3ميليون

املاک دانیال07644420080

23/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 64متر- 1خوابه

75م رهن
املاک دانیال07644420080

22/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 2-زيربنا 164متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

250م رهن
املاک دانیال07644420080

21/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 52متر- 1خوابه

100م رهن
املاک دانیال07644420080

21/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 55متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

20/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

املاک دانیال07644420080

19/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 68متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

10م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

19/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 70متر- 1خوابه

15م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

19/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 10-زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز

260م رهن
املاک دانیال07644420080

16/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 4-زيربنا 131متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.2ميليون

املاک دانیال07644420080

14/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 84متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 3.8ميليون

املاک دانیال07644420080

14/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 10-زيربنا 60متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک دانیال07644420080

13/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش متفرقه

طبقه 4-زيربنا 85متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 8.5ميليون

املاک دانیال07644420080

09/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3- 1خوابه -قیمت متر مربع 6.5ميليون

30م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

08/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 8-زيربنا 65متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

املاک دانیال07644420080

08/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 62متر- 1خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک دانیال07644420080

07/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 68متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

255ميليون
املاک دانیال07644420080

06/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 3-زيربنا 97متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

املاک دانیال07644420080

05/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 71متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.2ميليون

املاک دانیال07644420080

02/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 2-زيربنا 76متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 7.5ميليون

املاک دانیال07644420080

30/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 68متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

29/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 63متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

املاک دانیال07644420080

29/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1- 2خوابه -قیمت متر مربع 3.2ميليون

املاک دانیال07644420080

24/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 1- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

املاک دانیال07644420080

24/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 90متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک دانیال07644420080

24/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2- 1خوابه -قیمت متر مربع 3.3ميليون

املاک دانیال07644420080

24/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 4- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.6ميليون

املاک دانیال07644420080

21/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 3.4ميليون

املاک دانیال07644420080

16/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 68متر- 2خوابه

80ميليون
املاک دانیال07644420080

10/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.6ميليون

املاک دانیال07644420080

07/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.3ميليون

املاک دانیال07644420080

07/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 105متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

125م رهن
املاک دانیال07644420080

04/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 2-زيربنا 75متر- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

04/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 58متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 3.5تومان

املاک دانیال07644420080

04/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8تومان

املاک دانیال07644420080

03/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 70متر- 2خوابه

20م رهن 3.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 87متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5تومان

املاک دانیال07644420080

01/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

-طبقه 3-زيربنا 128متر

املاک دانیال07644420080

30/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 70متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.7ميليون

10م رهن 2.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

30/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 59متر- 1خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6.5تومان

املاک دانیال07644420080

27/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش متفرقه

طبقه 1-زيربنا 67متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 3.7تومان

املاک دانیال07644420080

26/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 70متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.8ميليون

املاک دانیال07644420080

20/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه 1-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.3ميليون

املاک دانیال07644420080

19/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

-زيربنا 200متر

2.5ميليارد
املاک دانیال07644420080

18/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-طبقه 4-زيربنا 90متر

املاک دانیال07644420080

17/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه 2-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 4.5تومان

املاک دانیال07644420080

17/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 11-زيربنا 72متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4.5تومان

املاک دانیال07644420080

17/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 3.2ميليون

10م رهن
املاک دانیال07644420080

16/10/1396جزئیات