آپارتمان فروش املاک دانیال

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.4ميليون

املاک دانیال07644420080

22/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-قیمت متر مربع 5.5ميليون

املاک دانیال07644420080

21/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

2خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

املاک دانیال07644420080

21/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

املاک دانیال07644420080

21/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2- 1خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

21/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش متفرقه

طبقه 1- 2خوابه -قیمت متر مربع 12.5تومان

50م رهن 4.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

21/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 4- 1خوابه -قیمت متر مربع 15ميليون

املاک دانیال07644420080

21/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2- 2خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

50م رهن 3.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

20/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.8ميليون

املاک دانیال07644420080

19/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2- 3خوابه

املاک دانیال07644420080

14/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

145م رهن
املاک دانیال07644420080

10/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2- 2خوابه

100م رهن
املاک دانیال07644420080

08/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.5تومان

املاک دانیال07644420080

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

2خوابه

160م رهن
املاک دانیال07644420080

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2- 2خوابه -قیمت متر مربع 12ميليون

املاک دانیال07644420080

05/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

قیمت متر مربع 7.5تومان

املاک دانیال07644420080

05/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1- 1خوابه

املاک دانیال07644420080

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه 1- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک دانیال07644420080

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1- 1خوابه

80م رهن
املاک دانیال07644420080

29/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

3خوابه

150م رهن
املاک دانیال07644420080

28/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2- 2خوابه

300ميليون
املاک دانیال07644420080

26/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.28تومان

660ميليون
املاک دانیال07644420080

26/08/1397جزئیات