آپارتمان رهن و اجاره املاک دانیال

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1- 3خوابه

20م رهن 4ت اجاره
املاک دانیال07644420080

26/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-طبقه 1-زيربنا 61متر

10م رهن 1.85م اجاره
املاک دانیال07644420080

26/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش متفرقه

طبقه 1-زيربنا 58متر- 1خوابه

10م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

24/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 85متر- 2خوابه

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

23/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 64متر- 1خوابه

75م رهن
املاک دانیال07644420080

22/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 2-زيربنا 164متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

250م رهن
املاک دانیال07644420080

21/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 52متر- 1خوابه

100م رهن
املاک دانیال07644420080

21/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 55متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

20/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 68متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

10م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

19/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 70متر- 1خوابه

15م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

19/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 350متر- 3خوابه - نوساز

50م رهن 8م اجاره
املاک دانیال07644420080

16/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 10-زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز

260م رهن
املاک دانیال07644420080

16/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

30م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

15/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 87متر- 2خوابه

15م رهن 2.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

14/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3- 1خوابه -قیمت متر مربع 6.5ميليون

30م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

08/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 55متر- 1خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

05/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

املاک دانیال07644420080

02/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 80متر- 2خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

26/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 56متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

10م رهن 1.55م اجاره
املاک دانیال07644420080

25/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 1-زيربنا 78متر- 2خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 90متر- 2خوابه

60م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

09/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 2-زيربنا 70متر- 1خوابه

30م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

09/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 60متر- 2خوابه

5م رهن 1.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 5-زيربنا 60متر- 1خوابه

20م رهن 2.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 105متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

125م رهن
املاک دانیال07644420080

04/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 2-زيربنا 75متر- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

04/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 70متر- 2خوابه

20م رهن 3.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 6-زيربنا 105متر- 2خوابه

املاک دانیال07644420080

02/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 77متر- 2خوابه

املاک دانیال07644420080

02/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 70متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.7ميليون

10م رهن 2.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

30/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 102متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

20م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

21/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

-زيربنا 200متر

2.5ميليارد
املاک دانیال07644420080

18/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

20م رهن 4ت اجاره
املاک دانیال07644420080

18/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 2-زيربنا 75متر

20م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

18/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 85متر- 2خوابه

20م رهن 2.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

17/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 80متر- 2خوابه

50م رهن 1.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

16/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 3.2ميليون

10م رهن
املاک دانیال07644420080

16/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 1

10م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

16/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 160متر- 3خوابه

360م رهن
املاک دانیال07644420080

13/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

10م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-زيربنا 55متر

10م رهن 1.6م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

1خوابه

25م رهن 2.6م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 90متر- 2خوابه

110م رهن
املاک دانیال07644420080

11/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-طبقه 1

5م رهن 1.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 63متر- 1خوابه

10م رهن 2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

10/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

50م رهن 2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

09/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 3-زيربنا 60متر

20م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

09/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 82متر- 2خوابه

20م رهن 2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

09/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 66متر- 1خوابه

10م رهن 2.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

09/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-قیمت متر مربع 3.3ميليون

35م رهن 800ت اجاره
املاک دانیال07644420080

07/10/1396جزئیات