آپارتمان رهن و اجاره املاک دانیال

آپارتمان کیش مرجان

1خوابه

20م رهن 2.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-طبقه 2

30م رهن 800ت اجاره
املاک دانیال07644420080

29/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2- 2خوابه

10م رهن 2.4م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 6-زيربنا 117متر- 2خوابه

40م رهن 6م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 3- 2خوابه

80م رهن
املاک دانیال07644420080

22/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 50متر- 1خوابه

20م رهن 1.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه 2-زيربنا 100متر- 2خوابه

50م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-زيربنا 45متر

30م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

10/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

60م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

10/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 62متر- 1خوابه

68م رهن
املاک دانیال07644420080

09/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 60متر- 1خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 58متر- 1خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 71متر- 1خوابه

8م رهن 1.75م اجاره
املاک دانیال07644420080

01/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 90متر- 2خوابه

10م رهن 4.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

01/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 4-زيربنا 57متر- 1خوابه

10م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

31/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 2-زيربنا 70متر

20م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

-طبقه 3-زيربنا 92متر

30م رهن 3.6م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 1-زيربنا 80متر

60م رهن 1.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1- 1خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 3-زيربنا 160متر

250م رهن
املاک دانیال07644420080

24/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 1-زيربنا 188متر- 3خوابه

330م رهن
املاک دانیال07644420080

23/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 4-زيربنا 61متر- 1خوابه

130م رهن 100ت اجاره
املاک دانیال07644420080

15/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 5-زيربنا 120متر- 2خوابه

100م رهن 7ت اجاره
املاک دانیال07644420080

13/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 57متر- 1خوابه

10م رهن 1.6م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 90متر- 2خوابه

20م رهن 2.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 9-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

110م رهن
املاک دانیال07644420080

05/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 4-زيربنا 68متر- 1خوابه

50م رهن 1.25م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 80متر- 2خوابه

3م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.7ميليون

10م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 115متر- 2خوابه

40م رهن 3.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 91متر- 2خوابه

35م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

01/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 4-زيربنا 55متر- 1خوابه

20م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 1-زيربنا 65متر

15م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 70متر- 1خوابه

85م رهن
املاک دانیال07644420080

27/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 55متر- 1خوابه

15م رهن 2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

26/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 5-زيربنا 58متر- 1خوابه

180م رهن
املاک دانیال07644420080

20/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش متفرقه

طبقه 1-زيربنا 50متر- 1خوابه

25م رهن 2.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

19/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 130متر- 3خوابه

20م رهن 3.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

18/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش متفرقه

طبقه 3-زيربنا 50متر- 1خوابه

20م رهن 2.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

18/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 120متر- 2خوابه

20م رهن 5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

18/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1- 3خوابه

20م رهن 4ت اجاره
املاک دانیال07644420080

26/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-طبقه 1-زيربنا 61متر

10م رهن 1.85م اجاره
املاک دانیال07644420080

26/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش متفرقه

طبقه 1-زيربنا 58متر- 1خوابه

10م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

24/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 85متر- 2خوابه

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

23/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 64متر- 1خوابه

75م رهن
املاک دانیال07644420080

22/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 2-زيربنا 164متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

250م رهن
املاک دانیال07644420080

21/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 52متر- 1خوابه

100م رهن
املاک دانیال07644420080

21/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 55متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

20/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 68متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

10م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

19/12/1396جزئیات