آپارتمان رهن و اجاره املاک دانیال

آپارتمان کیش شهرک صدف

20م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-طبقه 2

60م رهن 200ت اجاره
املاک دانیال07644420080

31/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

24/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 2

50م رهن 3.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2- 1خوابه

50م رهن 600ت اجاره
املاک دانیال07644420080

21/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 2- 1خوابه

10م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

21/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

1خوابه

70م رهن
املاک دانیال07644420080

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-طبقه 2

160م رهن
املاک دانیال07644420080

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1- 2خوابه

140م رهن
املاک دانیال07644420080

12/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1- 1خوابه

10م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

10/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2- 2خوابه

40م رهن 1.4م اجاره
املاک دانیال07644420080

06/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1- 2خوابه

40م رهن 1.6م اجاره
املاک دانیال07644420080

06/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2- 1خوابه

10م رهن 1.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

06/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 4

20م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

04/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 96متر- 2خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

80م رهن 20م اجاره
املاک دانیال07644420080

27/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 67متر- 1خوابه

20م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

25/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 60متر- 1خوابه

10م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

21/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 72متر- 2خوابه

30م رهن 2.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

21/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 70متر- 1خوابه

70م رهن 500ت اجاره
املاک دانیال07644420080

20/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 12-زيربنا 75متر- 1خوابه

60م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-زيربنا 60متر

25م رهن 1م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 90متر- 2خوابه

20م رهن 2.6م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 60متر- 1خوابه

40م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

18/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1- 3خوابه -قیمت متر مربع 6.5ميليون

40م رهن 3.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

16/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 1- 1خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

15/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 55متر- 1خوابه

40م رهن 1م اجاره
املاک دانیال07644420080

14/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 1-زيربنا 45متر- 1خوابه

10م رهن 2.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

13/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز

120م رهن
املاک دانیال07644420080

13/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 80متر- 2خوابه

100م رهن
املاک دانیال07644420080

13/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 62متر- 2خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 95متر- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

11/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 62متر- 1خوابه

65م رهن
املاک دانیال07644420080

10/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-زيربنا 57متر

80م رهن
املاک دانیال07644420080

08/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 11-زيربنا 95متر- 2خوابه

200م رهن 6م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 146متر- 3خوابه

200م رهن 12م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 70متر- 1خوابه

50م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 5-زيربنا 75متر- 1خوابه

10م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 5-زيربنا 50متر- 1خوابه

30م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 60متر- 1خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 85متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

140م رهن
املاک دانیال07644420080

30/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 55متر- 1خوابه

20م رهن 1م اجاره
املاک دانیال07644420080

27/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 55متر- 1خوابه

10م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

26/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 56متر- 1خوابه

10م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

23/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 55متر- 1خوابه

10م رهن 1.4م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 1-زيربنا 76متر- 1خوابه

140م رهن
املاک دانیال07644420080

20/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 4-زيربنا 72متر- 1خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

16/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-زيربنا 160متر

400م رهن
املاک دانیال07644420080

14/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 60متر- 1خوابه

20م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

14/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 80متر- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

13/04/1397جزئیات